Privacybeleid

1. Algemene informatie

De BV HOEVE HAZEGRAS (hierna: Hoeve Hazegras) is een besloten vennootschap met zetel aan de Hazegrasstraat 122 te 8300 Knokke-Heist en met ondernemingsnummer 0477.325.716. 

In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze persoonsgegevens.

 

2. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Hoeve Hazegras als verwerkingsverantwoordelijke.
 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op: 

 • de website www.hazegras.be
 • alle commerciële relaties tussen Hoeve Hazegras en haar klanten. 

Hoeve Hazegras verbindt zich ertoe nauwgezet en te allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Belgische regelgeving over de bescherming van de persoonsgegevens.

Het bezoeken van de website en het meedelen van persoonsgegevens impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacyverklaring en met de manier waarop Hoeve Hazegras uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

3. Welke gegevens?

Hoeve Hazegras kan onderstaande persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij deze nodig heeft.

Personen die hun persoonsgegevens invullen i.v.m. vragen over het verblijf of de beschikbaarheid van de faciliteiten: 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Gemeente

Personen die de website bezoeken:

 • Elektronische identificatiegegevens: Informatie die via cookies verzameld wordt en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het contactformulier op de website.

Personen die een account aanmaken en personen die een reservatie maken: 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Land
 • Wachtwoord
 • Betalingsgegevens

 

4. Op welke wijze?

De persoonsgegevens kunnen worden verzameld bij het bezoeken van de website, het invullen van het contactformulier en ieder vorm van communicatie met Hoeve Hazegras.

 

5. Voor welke doeleinden worden gegevens gebruikt?

Hoeve Hazegras verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen contacteren wanneer dit nodig zou zijn bij het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Om onze verplichtingen na te kunnen komen die voortvloeien uit een overeenkomst;
 • Om u te kunnen informeren over onze diensten, events of andere commerciële acties;
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van producten en diensten;
 • Om uw gedrag op de website te kunnen analyseren om zo het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Vanuit veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de accommodatie en om uw identiteit te controleren;
 • Om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting.

 

6. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Hoeve Hazegras zal uw persoonsgegevens slechts bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doeleinden. Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen te verwijderen of om ze anoniem te maken, zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.

 

7. Aan wie kunnen gegevens doorgegeven worden?

Hoeve Hazegras zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij doorgiften aan derden zorgt Hoeve Hazegras er steeds voor dat er passende beschermingsmaatregelen genomen worden.

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt ze uitoefenen?

U hebt het recht om op elk ogenblik kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Hoeve Hazegras van uw persoonsgegevens maakt. Verder beschikt u eveneens over volgende rechten:

 • Recht van verbetering of verwijdering: u hebt steeds het recht om Hoeve Hazegras te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
 • Recht van verzet: u beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

9. Hoe beveiligen wij gegevens?

Hoeve Hazegras verbindt zich ertoe om passende en redelijke, technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en/of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheids- en voorzorgbeleid van Hoeve Hazegras kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet, noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Hoeve Hazegras in dit kader geen absolute veiligheid en zekerheid garanderen.

 

10. Wijzigen Privacyverklaring

Hoeve Hazegras is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring op de website na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

11. Contact

Als u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Hoeve Hazegras uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact op met onze klantenservice of via vakantie@hazegras.be.

Als ons antwoord u geen voldoening zou verschaffen, kan u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren. U vindt alle coördinaten van de Commissie op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.